Participatívny rozpočet

Aby o časti rozpočtu rozhodovali občania.

Posilniť transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac informovať občanov, diskutovať s nimi a zvýšiť ich spoluúčasť na rozhodovaní.

Participatívny rozpočet (PR) je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich mesta či miestnej časti v jednotlivých vopred určených oblastiach života v meste.

Presadenie participatívneho rozpočtu je náročný proces. Prvým krokom pri snahe o jeho zavedenie je vytvorenie otvorenej a demokratickej občianskej platformy prístupnej jednotlivcom aj združeniam, ktoré budú myšlienke jeho presadzovania naklonené. Čiže v prvom rade budeme potrebovať spoluúčasť a záujem vás milí občania. Táto platforma bude obsahovať skupiny rozdelené podľa záujmov (resp. tém ako je zeleň, školstvo, doprava, architektúra, infraštruktúra, šport a pod., každý rok niektoré z týchto oblastí) a podľa miestnej príslušnosti (Modra a Kráľová).

Do PR a celého procesu sa možno zapojiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie je mať nápad a podeliť sa s ním. Stačí len ponúknuť vlastný podnet, nápad a podeliť sa s ním s nami na mestskom úrade. Ak chcete zmeniť niečo vo svojom okolí na verejnom mieste a radi by ste to aj urobili spolu s priateľmi, susedmi, dajte svoje nápady na papier, napíšte nám, alebo nám to príďte povedať priamo na úrad. Práve v PR sa spája sebarealizácia a angažovanosť občanov so spoluprácou s mestským úradom a s finančnými možnosťami mesta. Je veľmi potrebné si uvedomiť, že PR nie sú žiadne peniaze naviac, ktoré by malo mesto k dispozícií, je to vyčlenenie financií z existujúcich položiek rozpočtu na to, aby sa plnili iným spôsob a to v spolupráci s vami, s občanmi mesta.

Povedané inými slovami, v rozpočte na rok 2019 vyberieme dve až tri oblasti z programového rozpočtu mesta, na ktoré sme vyčlenili určitý balík financií pre vaše nápady ako zlepšiť a inovovať život v našom meste. Každý rok to budú iné oblasti, môže to byť verejná zeleň, školstvo, kultúra, doprava, infraštruktúra, architektúra, šport, enviroment a pod. nakoľko všetky oblasti by sme v každom roku nestihli pokryť a možno by ani nebol o každú oblasť v každom roku záujem. Pre rok 2019 uvažujeme asi o čiastke spolu 20 000 €, ktorú by sme vedeli venovať vaši návrhom. Financie by sme vyčlenili zvlášť pre Modru a zvlášť pre Kráľovú v pomere 75% pre Modru a 25% pre Kráľovú, čiže sumu 15 000 € pre Modru a 5 000 € na Kráľovú.

Hovorí sa viac hláv viac rozumu. Je možné, že práve váš projektový nápad zaujme vašich spoluobčanom natoľko, že vám s ním budú chcieť pomôcť a viacero ľudí bude chcieť riešiť nedostatok, ktorý vidíte aj vy a teda namiesto vypracovávania konkurenčných návrhov sa spojíte, budete spolupracovať a pracovať na spoločnej idei. Bez vašich projektových návrhov nebudeme vedieť úspešne zaviesť participatívny rozpočet do nášho mesta.

Chceli by sme, aby sa financie následne vyčleňovali v rozpočte každý rok, aby ste dostávali každý rok priestor pre vaše nápady a aby sme mali spolu možnosť pretvárať svet okolo seba. Prvý rok bude vždy skúšobný a možno náročný, ale budeme radi, ak vás táto možnosť participácie na rozpočte zaujme natoľko, aby ste si začali pripravovať vaše rozpočty. Bez vás občanov nie je participatívny rozpočet možný.

Tento druh rozpočtu nie je rovnaká forma ako dotácie, ktoré mesto každoročne poskytuje žiadateľom. O dotácie sa môžu uchádzať iba právnické, alebo fyzické osoby – podnikatelia. Ak teda nemáte založené občianske združenie alebo nepodnikáte, o dotácie sa nemôžete uchádzať. Častokrát ste sa pýtali, či sa o dotácie môžu uchádzať fyzické osoby, obyvatelia Modry.

Zatiaľ žiaľ nie. A práve preto je v tomto druhu rozpočtu priestor pre vás. Zavedenie PR v našom meste si vyžaduje veľa tvrdej práce, ale ak ju urobíme správne, odmena je fantastická. Môžeme dosiahnuť, že verejná správa bude transparentnejšia, rozpočet efektívnejší a o verejných výdavkoch budete rozhodovať aj vy.  A nakoniec možno vytvoríme občiansky rozpočet.